Jarocin logo
darmowe ogłoszenia praca jarocin jarocin ogłoszenia

Regulamin

Regulamin zamieszczania og?osze? bezp?atnych w serwisie internetowym naszjarocin.pl.

1. Korzystanie z serwisu og?osze? naszjarocin.pl oznacza akceptacj? niniejszego regulaminu.
2. Przyj?cie i emisja og?osze? drobnych jest bezp?atna.
3. Bezp?atne og?oszenia przyjmowane s? na okres 30 dni pocz?wszy od dnia publikacji.
4. Warunkiem ukazania si? bezp?atnego og?oszenia jest podanie przynajmniej jednej formy kontaktu
z oferentem .
5. Odpowiedzialno?? za publikowane w og?oszeniu tre?ci i materia?y ponosi tylko i wy??cznie
zamieszczaj?cy og?oszenie u?ytkownik. Serwis "naszjarocin.pl" nie ponosi odpowiedzialno?ci za:
* roszczenia zwi?zane z rozliczeniami mi?dzy u?ytkownikami serwisu,
* zachowanie osb umieszczaj?cych oferty w serwisie,
* oferowane w og?oszeniach towary i us?ugi,
* zgodno?? us?ug i towarw z opisem,
* prawdziwo?? informacji zawartych w og?oszeniach.
6. Zabrania si? umieszczania jakichkolwiek tre?ci i materia?w niezgodnych z polskim prawem,
dobrymi obyczajami, wywo?uj?cych oburzenie, nawo?uj?cych do ?amania prawa, przemocy itp.
7. Nie b?d? zamieszczane nast?puj?ce rodzaje og?osze?:
* ?ami?ce prawa autorskie i patentowe (np. gry i programy komputerowe bez licencji)
* dotycz?ce pracy cha?upniczej lub opartej na systemach piramid, pracy za granic?, a tak?e pracy
polegaj?cej na zarabianiu przez internet np. poprzez odbieranie maili, klikanie w bannery itp.;
* dotycz?ce sprzeda?y lekw lub broni;
* obra?aj?ce osoby trzecie;
* propaguj?ce przemoc, nienawi?? rasow? lub religijn? oraz zawieraj?ce tre?ci pornograficzne.
8. Serwis Og?oszeniowy sremkowo.pl nie po?redniczy pomi?dzy sprzedaj?cym a kupuj?cym.
Przedstawia jedynie oferty stron. Odpowiedzialno?? za konsekwencje wynikaj?ce z wykorzystania
zamieszczonych og?osze? ponosi u?ytkownik serwisu.
9. Og?oszenia nale?y umieszcza? w odpowiednich kategoriach zgodnie z przedmiotem og?oszenia.
10. To samo og?oszenie mo?na umieszcza? ponownie dopiero po up?yni?ciu terminu publikacji
og?oszenia zamieszczonego wcze?niej.
11. Wszystkie bezp?atne og?oszenia s? czytane przez moderatora, ktry ma prawo do ich modyfikacji
pod wzgl?dem formy i tre?ci, tak by by?y zgodne z przyj?tym przez nas schematem.Mo?e on je
rwnie? usun?? w przypadku gdy uzna, ?e ?ami? one prawo lub s? niezgodne z interesem serwisu
naszjarocin.pl.
12. Serwis zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu systemu przyjmowania i
emisji og?osze? bezp?atnych oraz nie ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci za powsta?e z tego powodu
ewentualne straty zg?aszaj?cych og?oszenia.
13. "naszjarocin.pl" zastrzega sobie prawo do:
* usuwania og?osze? niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem
* nie umieszczania og?osze? konkurencyjnych do prowadzonej przez w?a?ciciela serwisu
dzia?alno?ci
* nie umieszczania og?osze? bez podania przyczyny.
* usuwania og?osze? reklamuj?cych inne serwisy og?oszeniowe
14. U?ytkownik korzystaj?cy ze "naszjarocin.p"l zgadza si? na gromadzenie, przechowywanie, utrwalanie,opracowywanie i swoich danych przez serwis sremkowo.pl .Stosujemy si? ?ci?le do
postanowie? ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych
(Dz. U. Nr 133 poz. 883). Dane zbierane w trakcie korespondencji pomi?dzy Tob?, a naszym
serwisem b?d? wykorzystane wy??cznie w celu wysy?ania emaili. W ?adnym wypadku
nie b?dziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.
15. sremkowo.pl zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie bez powiadamiania
u?ytkownikw serwisu.

WYSZUKIWARKA
Panel logowania